[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [8A] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

Ombouw Geldermalsen

PHS op de noord-zuid corridor

Foto: Bas van Heezik, 7 april 2020.

De westgevel van het stationsgebouw van Geldermalsen op 26 mei 2020. Op de voorgrond het nieuwe perron in aanleg voor de Merwede Linge Lijn. Meer informatie over dit uit 1884 stammende stationsgebouw is te vinden op www.stationsweb.nl. Kijk hier voor de details.

Dit artikel is een groeidocument tot en met 2021

Laatste bewerking: 1 juni 2020

Inleiding

In Geldermalsen en Tricht wordt gewerkt aan de voorbereidingen en deels al in uitvoering voor een grote wijziging van het emplacement en de toe leidende baanvakken. Het project loopt van 2018 tot en met 2021. De “grote klap” zal plaatsvinden in de zomer van 2020; tijdens een meerdaagse buitendienststelling zal fasegewijs en met wisselend spoorgebruik een nieuwe inrichting van de sporen plaatsvinden met telkens een andere, tijdelijke of definitieve sporeninrichting, al naar gelang de ombouw vordert.

Over Geldermalsen is op deze website al eerder geschreven, ook in historisch perspectief:

 • “De Betuwelijn in perspectief”: pagina 1 in het thema Uitgelicht.
 • "Spoorwerkzaamheden in de Betuwe" met o.a. de vervanging van de 2-sporige Lingespoorbruggen in juli 2010: pagina 2 in het thema Uitgelicht.
 • De renovatie en inkorting van de stationskappen van het eilandperron in 2013: pagina 14 in het thema Infrastructuur.
 • Aanpassingen en vernieuwingen emplacementen Geldermalsen en Tiel in 2015: pagina 2 in het thema Infrastructuur.
 • De vervanging van de voetgangersloopbruggen en het sluiten van de oude tunnel in 2010.
 • De inrichting van een nieuw P&R-terrein tevens busstation aan de westkant van het station.
 • Het buiten exploitatie nemen van de sporen 7 en 8 en het opbreken van de voormalige laad- en lossporen 9, 10, 11, 12 en 13 inclusief het laadperron en de loods.
 • De wijziging van de wisselverbinding van spoor 4a naar rechterspoor GJ noordelijker gelegd en voorbij de Linge-passage (wisseloverloop 53A/53B).

Dit leidde tot een sporenplan zoals we dat vanaf 2014 kennen waarbij de los- en laadsporen al verdwenen zijn. In dit artikel beperk ik mij tot de ombouw die in 2021 klaar zal zijn.

Sporenplan emplacement Geldermalsen in 2014. De emplacementssporen zijn in de beveiliging in de 500 genummerd. De situatie is nadien gewijzigd: de goederensporen (gestippelde lijnen) zijn opgebroken weg, evenals de loods. Enkele kruiswissels zijn als doorgaand spoor gemaakt, zoals b.v. kruiswissel 67A/61B (spoor 506). De sporen 507 en 508 liggen er nog wel (voorjaar 2019) maar zijn niet meer aangesloten en dus buiten exploitatie; de kruiswissels zijn verwijderd. Alle sporen boven 506 zijn dus niet meer in dienst. De tekening is van Sven Zeegers (Sporenplan Online): www.sporenplan.nl
Voor eerdere emplacementsvernieuwing Geldermalsen, zie ook pagina 2 Infrastructuur, klik hier.
Sporenplan emplacement Geldermalsen in 2019. De tekening is van Sven Zeegers (Sporenplan Online): www.sporenplan.nl

Tekening Spooromgeving Geldermalsen alle werkzaamheden. Bron: website ProRail – Projectenoverzicht > Geldermalsen

PHS: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PHS voorziet in een toekomstig plan om het aantal treinen op de noord-zuidcorridor Amsterdam – Utrecht – ’s Hertogenbosch – Eindhoven te intensiveren. Men noemt dit spoortraject ook wel de “A2-corridor” en wordt beschouwd als een belangrijke vervoersas tussen noord en zuid Nederland. Toename van het reizigersvervoer vergt meer treinen.

Daarvoor is in elk geval capaciteitsuitbreiding en andere ordening van de sporen nodig. Tussen Amsterdam Bijlmer (samenvoeging/splitsing treinverkeer Schiphol en Amsterdam) en Houten Castellum is al sprake van een viersporigheid, zodat de verschillende treinsoorten (IC’s, sprinters en goederentreinen) al gescheiden afgewikkeld kunnen worden. Het station Utrecht CS (als knoop) is enkele jaren terug al gewijzigd in een “doorstroomstation” waarbij treinsoorten hun eigen routes en vast spoor- en perrongebruik hebben. In Lunetten zijn onderdoorgangen gebouwd voor elkaar kruisende vervoersstromen. Knelpunten zijn nog de trajectdelen tussen Houten Castellum en ’s Hertogenbosch waar nog sprake is van 2 sporen. Tussen ’s Hertogenbosch en Boxtel is ook nog sprake van 2 sporen, met uitzondering van ’s Hertogenbosch – Vugt aansluiting ( - Tilburg) waar 3 sporen liggen. Het emplacement van Geldermalsen wordt gezien als een knelpunt.

Treinafhandeling nu en straks

De treinafhandeling en het spoorgebruik in Geldermalsen zijn – naar ik mag aannemen voor de geïnteresseerde lezer – bekend: op de vier perronsecties (sporen 3a/b en 4a/b) van het eilandperron worden de sprinters behandeld van/naar ’s Hertogenbosch, Breda, Utrecht, Woerden, Tiel, Dordrecht en Den Haag. De sporen 2 en 5 zijn doorrijdsporen. Spoor 1 en 6 zijn wachtsporen.

Hier rijden de treinseries 6000 (Woerden – Tiel) en 6900 (’s Hertogenbosch - Den Haag CS) en de IC’s 3900 (Heerlen) en 800 (Maastricht). Bovendien rijden er goederentreinen die bij Meteren naar en van de Betuweroute gaan (Duitsland v.v.). Incidenteel wordt de Betuwegoederenroute ook gebruikt als omleidingsroute voor ICE’s (bij versperring Utrecht – Arnhem – Duitsland v.v.), deze internationale reizigerstreinen passeren dan ook Geldermalsen.

Op dit emplacement zijn nogal wat kruisende bewegingen en voor Qbuzz (voorheen Arriva) is zelfs een samenlooptraject tussen Geldermalsen Aansluiting (Gdma) en Geldermalsen: invoegen vanuit de richting Gorinchem, uitvoegend naar spoor 4a en de vertrektreinen naar Gorinchem/Dordrecht rijden Linker Spoor tot Gdma. De treinen van Geldermalsen naar Tiel steken het spoor ’s Hertogenbosch – Utrecht over (spoor 4 b naar spoor EN, terug van Tiel naar Geldermalsen van spoor EA naar spoor 3b of via spoor 2 naar 3a. Rekening houdende met planningsnormen voor de loop van een veilig treinverkeer (kruisende treinen minimaal 3 minuten) betekent dit een beperking van de capaciteiten en dus het niet kunnen realiseren van verhoging van de treindiensten zonder infra-aanpassingen.

Met andere woorden: het gebruik van het “midden”-eilandperron en de buitenliggende doorgaande sporen 2 en 5 voor o.a. IC’s is kennelijk voor de toekomst niet langer houdbaar, zolang de aansluitende baanvakken nog 2-sporig zijn. Het betekent ook dat er te Geldermalsen enkele zogenaamde “eis”-wissels liggen: wissels die niet bereden worden voor een treinbeweging maar wel een veilige stand innemen (flankbeveiliging). Voor fly-overs of dive-unders is in Geldermalsen geen ruimte.

Wat gaat er veranderen in Geldermalsen?

 1. De Merwede Linge Lijn (MLL) komt vrij te liggen met een eigen spoor vanaf Gdma naar Gdm; hiertoe wordt een nieuw (derde) spoor gebouwd, een derde Lingebrug en een eigen perron ten westen van het station. Voor reizigers vervalt de cross-platform-overstap. De nieuw te bouwen tunnel voorziet in een meer comfortabele (droge) overstap.
 2. De goedereninhaal- en wachtsporen komen te vervallen voor deze toepassing. Bij Meteren wordt het daar al aanwezige wachtspoor omgebouwd voor benutting vanuit beide richtingen (seintechnische aanpassingen en toeleidende wissels).
 3. De voetgangerstraverse met lifttoegangen van amper 9 jaar oud (2010) zal verdwijnen; er komt een nieuwe transfertunnel, ook weer met liften. Het station krijgt aan de westzijde een nieuwe entree.
 4. Voor de treinen uit Tiel naar Utrecht (nu op spoor 3b of 3a behandeld) zal een zijperron gebouwd worden langs spoor 1. Deze treinen uit Tiel hoeven het intercityspoor Zbm – Cl (spoor 2) niet meer over te steken. Spoor 1 vervalt als wachtspoor voor goederentreinen.
 5. Langs spoor 1 komt een nieuwe stationsentree.
 6. Spoor 6 vervalt als wachtspoor. Dit spoor komt in gebruik als perronspoor voor Qbuzz/MLL.
 7. Met de nieuwe lay-out komen een aantal kruisbewegingen in het treinverkeer te vervallen; de wissels hiervan worden opgebroken.
 8. De gelijkvloerse kruising in de Lingedijk (ahob) te Tricht komt te vervallen; hier komt een tunnel voor langzaam verkeer (fiets-voetgangers).
 9. De gelijkvloerse kruising in de Nieuwsteeg (ahob) in Tricht komt te vervallen. Ter compensatie wordt een rondweg aangelegd voor autoverkeer met ondertunneling van het spoor.
 10. De P&R-locatie wordt uitgebreid.
 11. Op diverse plekken geluids- en trillingswerende maatregelen

Dit ombouwproject wordt op deze pagina gevolgd met actualiteiten en foto’s tot het hele project gereed is.

De Projectorganisatie

Het project draagt de naam SpoorOmgeving Geldermalsen (SOG) en is gegund aan de combinatie Dura Vermeer en Mobilis. Onder de naam De Lingense Alliantie is een projectorganisatie ingericht, bestaande uit ProRail, Dura Vermeer en Mobilis, die het werk gaat uivoeren en tijdelijk gehuisvest is op het adres Kostverlorenkade 16 in Geldermalsen. Er wordt een website onderhouden met informaties, planningen, beschrijvingen van diverse werkplekken, verslagen van uitgevoerde werkzaamheden, Nieuwsbrieven en foto-albums. De huisfotograaf is Ab Donker. Periodiek worden inloopavonden georganiseerd voor bewoners en belangstellenden. Vanwege waterloopkundige elementen wordt samengewerkt met het Waterschap Rivierenland. Opdrachtgever is ProRail namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Enkele referenties en bronnen:


Hieronder een serie foto's

Station Geldermalsen, gezien naar het noorden. Op de achtergrond de Lingebrug. Foto: Your Captain Luchtfotografie (1008821), 18 juli 2010. Zie ook: http://www.luchtfotografie.com/
Met toestemming voor publicatie op deze website.
Station Geldermalsen, gezien naar het zuiden met op de voorgrond de spoorbrug over de Linge. Foto: Your Captain Luchtfotografie (1008832), 18 juli 2010. Zie ook: http://www.luchtfotografie.com/
Met toestemming voor publicatie op deze website.

Foto: Fotobureau William Hoogteijling, 5 april 2019. Tracé tussen Geldermalsen en Geldermalsen Aansluiting, met aanleg 3e spoor en onderdoorgang Lingedijk, gezien naar het noorden. Op de voorgrond de Linge. Met toestemming voor publicatie op deze website.
Foto: ProRail/Lingense Alliantie (fotograaf Ab Donker), 22 maart 2019. Lingedijk met spoorwegovergang. Met toestemming voor publicatie op deze website.

De werkzaamheden in 2019:

 • In het weekend van 20, 21 en 22 april werd in Tricht naast de overweg in de Lingedijk een betonnen plaat van ruim 600.000 kilo in de spoorbaan geschoven. Dit zogeheten spoordek, dat eerst voorgebouwd was naast het spoor wordt het dak van een nieuwe tunnel. Tijdens de werkzaamheden lag het treinverkeer stil.
 • ProRail, Dura Vermeer en Mobilis troffen op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september in Tricht voorbereidingen voor de aanleg van een trillingsreducerende constructie. Ook vonden er onderhoudswerkzaamheden plaats tussen Geldermalsen en Den Bosch. Voor de reizigers werden stop- en snelbussen in gezet.
 • Vanaf medio september werden de perronwanden op zijn plaats gezet voor het nieuwe perron voor de Merwede Linge Lijn.
Geldermalsen, 21 september 2019. Perronaanleg ten behoeve van de Merwede Linge Lijn, gezien in noordelijke kijkrichting, vanaf de voetbrugtraverse. De treinen van deze regionale vervoerder zullen dan niet meer halteren en kopmaken op spoor 4a, maar een eigen vrijliggend spoor en perron hebben.
↑ → Geldermalsen, 26 oktober 2019. Perronaanleg ten behoeve van de Merwede Linge Lijn, gezien in noordelijke kijkrichting, vanaf de voetbrugtraverse. Inklinken zandpakket.
↑ → Geldermalsen, 26 oktober 2019. Perronaanleg ten behoeve van de Merwede Linge Lijn, gezien in noordelijke kijkrichting, vanaf de voetbrugtraverse. Inklinken zandpakket.


De werkzaamheden in 2020:

In 2020 vinden enkele Trein Vrije Periodes (TVP) en buitendienststellingen (BTD) plaats waarbij tijdelijk geen of gedeeltelijk treinverkeer mogelijk is.
In schema geeft dit het onderstaande beeld. De nadruk ligt op de periode 4 juli t/m 10 augustus, aanvang dienst om 05:00 uur. In deze periode zijn er wisselende situaties waarin geen, beperkt of gewijzigd treinverkeer kan plaatsvinden. Ook het spoorgebruik wisselt in deze periode herhaaldelijk, al naar gelang de voortgang van het werk. De faseringen laten zich in beeld brengen door faseringstekeningen. Van toepassing zijn de vijf fases 300A t/m 300E (3A t/m 3E) die hieronder in kaart gebracht zijn.
NB: Dit zijn planningen zoals deze per medio september 2019 (uitgave 16-09-2019) ontworpen zijn, onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum Werkzaamheden Locatie Hinder
januari 2020 Inrichting bouwplaats Randweg west Minimale overlast
januari 2020
 • Rooien van groen langs spoor
 • Funderingsstijlen geluidsschermen
Tricht oost en Trichtsevoetpad Minimale overlast
februari t/m juni 2020 Voorbouw gesloten gedeelte onderdoorgang Randweg oost Aanvoer materiaal
juni 2020 t/m november 2020

Afbouw geluidsschermen

Lingedijk, Tricht oost, station oost Minimale overlast
BUITENDIENSTSTELLING

4 juli 2020 t/m 10 augustus 2020

 • Inrijden van de onderdoorgang Randweg
 • Inhijsen van de reizigerstunnel bij station
 • In gebruikname onderdoorgang Lingedijk
Randweg oost- en westzijde

Station Geldermalsen

Lingedijk

 • 6 weken geen of gedeeltelijk treinverkeer
 • Veel geluids- en trillingshinder

Gedurende de buitendienststelling wordt er 24/7 gewerkt aan het spoor

In deze periode worden de bouwstappen 3A t/m 3E uitgevoerd.
Bron: De Lingense Alliantie

Overzicht Trein Vrije Periodes week 27 t/m 32: van 4 juli t/m 10 augustus 2020 - uitgave 16 september 2019
Bron: De Lingense Alliantie

Bouwstap 300A week 27-2020
Bron: De Lingense Alliantie

Bouwstap 300B weken 28-30-2020
Bron: De Lingense Alliantie

Bouwstap 300C week 30-2020
Bron: De Lingense Alliantie

Bouwstap 300D weken 31-32-2020
Bron: De Lingense Alliantie

Bouwstap 300E week 32-2020
Bron: De Lingense Alliantie

Vergelijking emplacement Geldermalsen begin- en eindsituatie (schematisch): 2019 - 2021
Bron: De Lingense Alliantie

Wijzigingen in de planningen van de bouwfaseringen

In mei 2020 werd besloten enkele bouwfaseringen qua tijdsduur en organisatie aan te passen:

 • Bouwstap 300A is met 24 uur aan de voorkant vervroegd en de werkzaamheden beginnen op vrijdag 3 juli om 01:00 uur (dit is Einde Reizigersdienst van donderdag 2 juli).
 • Bouwstap 300C wordt met 3 dagen verlengd naar in totaal 6 dagen geen treinen: dinsdag 21 t/m zondag 26 juli..
 • Op het baanvak Geldermalsen - Wadenoijen liften bovenbouwvernieuwingen mee in de periode dat tussen Geldermalsen - Tiel geen treinen rijden.
 • De einddatum van het gehele werk blijft voorlopig staan op 10 augustus Aanvang Dienst om 05:00 uur gereed/in dienst.

Treinverkeer Utrecht Centraal – ’s Hertogenbosch/Tiel van donderdag 2 juli (Einde Reizigersdienst) t/m zondag 9 augustus (Aanvang Reizigersdienst op maandag 10 augustus)

Deze periode vinden fasegewijs de werkzaamheden plaats, met afzonderlijke hele of gedeeltelijke buitendienststellingen waarin geen en/of gewijzigd treinverkeer plaats en gewijzigd spoorgebruik via de beschikbare infra.

Eerst de standaard-weekindeling ter oriëntatie:

 • Week 27 loopt van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli
 • Week 28 loopt van maandag 6 juli t/m zondag 12 juli
 • Week 29 loopt van maandag 13 juli t/m zondag 19 juli
 • Week 30 loopt van maandag 20 juli t/m zondag 26 juli
 • Week 31 loopt van maandag 27 juli t/m zondag 2 augustus
 • Week 32 loopt van maandag 3 augustus t/m zondag 9 augustus

Samengevat:

 • Bouwstap 300 A week 27: 100 uur volledige treinvrije periode: sporen 1 t/m 3 buitendienst, tunnelbouw onder sporen 1 t/m 3. Start op vrijdag 3 juli om 01:00 uur.
 • Bouwstap 300 B week:28 t/m 30: 404 uur herinrichting sporen 1 t/m 3; in dienst sporen 4 t/m 6 oud, tijdelijke bypass-verbindingen, inkorten eilandperron.
 • Bouwstap 300 C week 30: 148 uur volledige treinvrije periode sporen, daarna sporen 1 t/m 3 in dienst. Dit is 6 dagen.
 • Bouwstap 300 D week 31 t/m 32: 284 uur gedeeltelijk treinvrije periode, sporen 4 t/m 6 buitendienst, tunnelbouw sporen onder sporen 4 t/m 6.
 • Bouwstap 300 E week 32: 52 uur volledige treinvrije periode: maken aansluitingen, verwijderen bypassverbindingen

Bron: Lingense Alliantie

Afhandeling treinverkeer en treinvervangende busdiensten:

 • Vrijdag 3 t/m maandag 6 juli + dinsdag 21 t/m zondag 26 juli + vrijdag 7 t/m zondag 9 augustus:
  • Geen treinverkeer. Er rijden snelbussen tussen Utrecht Centraal en ’s-Hertogenbosch en stopbussen tussen Houten en Tiel en tussen Houten en ’s-Hertogenbosch.
  • De dienstregeling voor treinen is aangepast tussen Utrecht Centraal en Houten Castellum.
  • Het goederentreinverkeer wordt via andere routes omgeleid.
 • Dinsdag 7 t/m maandag 20 juli:
  • Beperkt treinverkeer. Er rijden bussen tussen Geldermalsen en Tiel.
 • Maandag 27 juli t/m donderdag 6 augustus:
  • Beperkt treinverkeer. Er rijden bussen tussen Geldermalsen en ’s-Hertogenbosch
  • In deze periode zijn er aanpassingen in de dienstregeling.

Bron: NS-Reisplanner

Op basis van vorenstaande wijzigingen in de planningen van de bouwfaseringen is een nieuw, samenvattend, overzicht gemaakt:

Overzicht Trein Vrije Periodes week 27 t/m 32: van 3 juli t/m 10 augustus 2020 - uitgave 20 mei 2020
Bron: De Lingense Alliantie


Treinen in Geldermalsen - januari 2020

Een paar uurtjes rondkijken op station Geldermalsen levert altijd wel leuke foto's op, zowel de railinfrastructuur als de treinen geven voldoende variatie. Vanwege de komende veranderingen ook wat oude situaties vastgelegd.

Vanaf de voetgangers traverse boven de westelijke sporen is de blik naar het noorden gericht. De winter-zon zet het stationsgebouw in een laatste daglicht. In de verte keert een trein van de MerwedeLingeLijn (MLL), geëxploiteerd door vervoerder Qbuzz, op spoor 4a en vertrekt via Linker Spoor tot Geldermalsen Aansluiting om 15:09 uur terug naar Dordrecht. Deze situatie zal veranderen en krijgt de MLL een eigen, 3e spoor met haltering op een nieuw perron, de aanleg hiervan is links te zien. De luchtbrug zelf zal ook vervangen worden door een reizigerstunnel die alle perrons en de oostelijke en westelijke toegang van het station zal verbinden; 18 januari 2020.
Vanaf dezelfde positie gefotografeerd loopt SLT-treinstel 2619 als trein 6051 binnen op spoor 4b (a: 15:06 - v: 15:11); 18 januari 2020.

Een wegens werkzaamheden op de gewone route Düsseldorf – Arnhem en via Venlo omgeleide ICE uit Duitsland paseert Geldermalsen over spoor 2. Bij een versperring tussen Arnhem en Utrecht worden deze internationale treinen ook vaak omgeleid via de oostelijke Betuwe(goederen)route, om bij Meteren weer aan te sluiten richting Utrecht en verder; 18 januari 2020.
Een trein van de MerwedeLingeLijn (MLL), geëxploiteerd door vervoerder Qbuzz, komt aan op spoor 4a; 18 januari 2020.


Seinen 74 en 76 voor de sporen resp. 3a en 2a richting Geldermalsen Aansluiting/Culemborg; 18 januari 2020.

Seinen 70 en 72 voor de sporen resp. 5a en 4a richting Geldermalsen Aansluiting/Culemborg; 18 januari 2020. SLT-treinstel 2631 als trein 6053 (Utrecht - Tiel) komt binnen op spoor 5 en wisselt door naar perronspoor 4b; 15:41 uur.
↑ → Overzicht Geldermalsen noordzijde (Tricht - Geldermalsen Aansluiting - Culemborg); 18 januari 2020. Het perron zal hier tijdelijk ingekort worden om een tijdelijke verbinding te maken van spoor 4a naar rechterspoor richting Culemborg bij de werkzaamheden in juli 2020. Dit zal plaats vinden in bouwstap 300A, week 27 wanneer de oostelijke sporen 1 t/m 3 niet beschikbaar zijn. Zie faseringstekening hierboven.
Seinen 74 en 76 voor de sporen resp. 3a en 2a richting Geldermalsen Aansluiting/Culemborg; 18 januari 2020.

SLT op weg naar Culemborg/Utrecht na passage sein 74 van spoor 3a; 18 januari 2020..


→ Een lege IC Direct-stam is op spoor 1 aan de kant genomen voor passeren door andere treinen. Voorop NS-loc 186 008 en achterop NMBS-loc 186 201/2809; 18 januari 2020.
Soms een onverwachte waarneming: een Intercity uit Utrecht, in de richting ’s Hertogenbosch passeert Geldermalsen doorgaand over afwijkend (perron)spoor 3a/3b in plaats van over spoor 5a/5b; 18 januari 2020. VIRM-treinstel 9551. Er was geen sprake van een storing, dus mogelijk even "roestrijden".
→ ↓↓↓ Met een dreigende en uiteindelijk fikse regen- en hagelbui pauzeerde historisch treinstel 766 van de Stichting Mat'54 Hondekop-vier op zaterdag 18 januari 2020 een kwartiertje tijdens de Nieuwjaarsrit naar en van Zuid-Limburg op de terugweg in Geldermalsen (spoor 3b, 16:17 - 16:31 uur), op weg naar Utrecht.
→ In een vliegende stortbui vertrekt de 766 even na half vijf uit Geldermalsen naar Utrecht Centraal; 18 januari 2020. Hiermee kwam een succesvolle, volgeboekte en mooie rit naar Zuid-Limburg ten einde.
Langs spoor 1 op de voorgrond zal in de zomer 2020 een nieuw zijperron gebouwd worden voor de sprinter-treindiensten richting Utrecht.

Werkzaamheden in maart 2020

↓ ↓ Geldermalsen, 25 maart 2020. Op steeds meer plekken wordt gewerkt aan de infrastructuur, in voorbereiding op de grote buitendienststelling in juli. Diverse werkzaamheden worden in voorbouw gereed gemaakt. Het treinverkeer hoeft hiervoor niet stil gelegd te worden. Ter hoogte van de voetgangerstraverse is aan de westzijde gestart met het intrillen van zogenaamde stalen damwandplanken (grondkeringen) voor de te bouwen reizigerstunnel. Aan deze zijde van het station komt een nieuwe stationsentree.

De loopbrug is een fraai fotostandpunt maar zal uiteindelijk verdwijnen. Het inrichten van bouwplaatsen rond het station wordt ook zichtbaar.

Meer informatie en foto's op de website van de bouwcombinatie De Lingense Alliantie.

←↑ ↓ ↓ Geldermalsen, 25 maart 2020, de sporen 1, 2 en 3 (van rechts naar links). In de nieuwe situatie zal het eilandperron aan beide zijden ingekort worden. De vier perronsecties spoor 3a/b en 4a/b komen dan te vervallen en zullen spoor 3 en 4 elk nog uit één sectie bestaan voor het halteren van treinen. Sein 104 en de overloopwissels 93A/B van spoor 2 naar spoor 3a zijn dan niet meer nodig en zullen verdwijnen. Langs spoor 1 zal een extra zijperron worden gebouwd voor stoptreinen richting Culemborg/ Utrecht. SLT-treinstel 2462 vertrekt (v: 13:23) als trein 6044 uit Geldermalsen van spoor 3b via 3a in de richting Utrecht Centraal met als eindbestemming Woerden. In de nieuwe sporensituatie vertrekt de treinserie 6000 uit Tiel in deze richting hier van spoor 1 vanaf het nieuwe zijperron.Zie de faserings-tekeningen hierboven. De verfstrepen op het perron geven de belijning aan waar de reizigerstunnel zal komen. De voetbrugtraverse zal verdwijnen. Het station krijgt zowel aan de oost- als aan
de westzijde nieuwe entrees.
↑→ ↓ ↓ Geldermalsen, 25 maart 2020. Voorbouw van de vrij te bouwen brug over de Linge ten behoeve van het 3e spoor. Op deze foto’s is men bezig met het aanbrengen van het betonvlechtwerk. De treinen van de Merwede Linge Lijn (MLL: Geldermalsen – Dordrecht v.v.) berijden nu nog het hoofdspoor (GU <> 4a in beide richtingen) tussen station Geldermalsen en Geldermalsen Aansluiting (bij vertrek uit Geldermalsen Linker Spoor) en komen in de nieuwe situatie geheel vrij te liggen met een eigen perron in het station van Geldermalsen. Hierdoor ontstaat meer capaciteit op de A2-corridor Utrecht – ’s Hertogenbosch doordat het samenlooptraject over spoor GU over een afstand van bijna 1 kilometer dan is vervallen.
Tricht, 25 maart 2020. De spoorwegovergang in de Lingedijk (KM 25.1) zal vervangen worden door een onderdoorgang er pal naast. Het nieuwe bovenleidingsportaal omlijst de kerktoren van de Hervormde Gemeente Maranathakerk.
Tricht, 25 maart 2020. SLT-treinstel 2452 van vervoerder NS Reizigers als trein 6047 (Woerden – Utrecht – Tiel) passeert Tricht, kort voor aankomst (a: 14:06 uur) in Geldermalsen. De foto is genomen bij de spoorwegovergang in de Lingedijk (ahob KM 25.1).

Tricht, 25 maart 2020. Een Stadler GTW-EMU-treinstel van regionale vervoerder Qbuzz als trein 7246 (Geldermalsen – Dordrecht) passeert Tricht, kort na vertrek (v: 14:09 uur) uit Geldermalsen. De trein rijdt hier Linker Spoor (GU-spoor) tot Geldermalsen Aansluiting. Op 9 december 2018 nam Qbuzz de MerwedeLingelijn (MLL) over van Arriva. Qbuzz nam de tien bestaande treinstellen over die inmiddels rijden onder de R-net formule. De buitenkant wordt omgestickerd in R-net kleuren. In de nieuwe sporenlayout zullen de treinen van de MerwedeLingelijn hier over een eigen, 3e spoor rijden. De foto is genomen bij de spoorwegovergang in de Lingedijk (ahob KM 25.1), zodat we hier de achterkant van de trein zien.
↑→ Tricht, 25 maart 2020. De noordelijke oever van de Linge. Hier is een nieuwe onderdoorgang in aanbouw ter vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Lingedijk. Het pand links is eind maart 2020 gesloopt, zie hieronder ook de foto's van 1 april 2020.
Geldermalsen, 25 maart 2020. Een omgeleide ICE naar Duitsland (via grensovergang Venlo i.p.v. Arnhem/Zevenaar) wegens werkzaamheden op het Duitse deeltraject passeert om 14:53 uur over spoor 5. Vanaf de voetbrugtraverse contrasteert het moderne hogesnelheidsmaterieel sterk met het uit 1884 asymmetrisch eilandstation. Een deel is 2,5 verdieping hoog, en twee 1,5 verdieping hoge vleugels. Bevat rondom marquises die het zicht op het gebouw vanaf het perron ontnemen. Bron: stationsweb.nl
Geldermalsen, 25 maart 2020. Een Stadler GTW-EMU-treinstel van regionale vervoerder Qbuzz van de MerwedeLingelijn zal zijn vaste keerspoor 4a langs het eilandperron verlaten. In de nieuwe sporenlayout is voorzien in een eigen nieuw perron en een 3e spoor naar/van Geldermalsen Aansluiting.
Geldermalsen, 25 maart 2020. De westgevel van het stationsgebouw in de late winterzon biedt een fraaie blik. De voetbrugtraverse dateert uit 2010 en zal verdwijnen ten gunste van een nieuw te bouwen reizigerstunnel. Dit biedt meer comfotabele overstapcondities.

Werkzaamheden in april 2020

Foto: ProRail/Lingense Alliantie (fotograaf Ab Donker), 27 januari 2020. Lingedijk met spoorwegovergang (gezien vanuit het oosten naar het westen); het station Geldermalsen ligt links buiten dit beeld. Met toestemming voor publicatie op deze website. Op de voorgrond het pand Lingedijk 45, dat eind maart 2020 werd gesloopt, zie foto's hieronder.

→ → ↓ ↓ Tricht, 1 april 2020. In de week van 30 maart – 3 april is het opvallende witte pand Lingedijk nr. 45, lokaal ook wel bekend als het “Witte Paard” gesloopt. Zie ook de foto’s hierboven van 25 maart en de luchtfoto’s. Het pand moest wijken omdat het in de weg stond op de nieuw te maken toerit van de nieuwe onderdoorgang pal naast de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Lingedijk. Deze ahob (KM 25.1) komt te vervallen vanwege de te verwachten toename van het treinverkeer als gevolg van PHS en het 3e spoor. ProRail had het huis al in 2011 aangekocht, omdat er toen al plannen waren voor spoorverbreding en het huis dat al enkele jaren te koop stond onverkoopbaar was geworden. Het was tijdelijk door de bouwers in gebruik als (luxe) bouwkeet. Aannemer Vlasman mocht de klus klaren, waarmee op maandag 30 maart werd begonnen. Op 1 april staat nog een klein deel overeind, maar daags hierna was ook dit uit het dorpsaanzicht verdwenen. Vanaf het Trichtse voet-/rijwielpad, parallel naast de spoorbrug over de Linge kon de nieuw skyline van het dorp vast gelegd worden. Even verderop ligt het Bistro & Grill-restaurant de “Lachende Gans” waar het op het buitenterras goed toeven is langs De Linge. Kijk ook eens op deze pagina.
Geldermalsen, 1 april 2020. Voor de bouw van de nieuwe reizigerstunnel werden begin april aan de westzijde 15 funderingspalen aange-bracht. Het nieuwe perron is grotendeels van keerwanden voorzien en is een zandpakket aangebracht. Ter hoogte van de tunnelligging is dit nog niet mogelijk. De voetbrugtraverse die in 2010 werd aangebracht (als vervanging van de brug uit 1891) zal verdwijnen.
Geldermalsen, 7 april 2020. Met een opkomende “supermaan” door de nog kale bomen fotografeerde Bas van Heezik tijdens de stop (20:46/20:53) trein 6074 (Tiel – Utrecht Centraal), die op dat moment nog bestond uit 10 bakken SLT: treinstellen 2628 (voorop) en 24210 (achterop). Na de emplacementswijziging zal de treinserie 6000 in de richting Utrecht niet meer vertrekken van spoor 3 maar van spoor 1 waar een zijperron zal worden aangelegd.
Geldermalsen, 15 april 2020. Oostelijk emplacement met de sporen 1, 2 en 3 (van rechts naar links) gezien naar het noorden richting Culemborg, gefotografeerd vanaf de voetbrugtraverse. Het lange eilandperron zal zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde aanzienlijk ingekort worden, waarmee de vier perronsecties in de sporen 3a/3b en 4a/4b zullen verdwijnen. Er komt voor deze sporen één perronsectie met voldoende lengte voor sprintertreinen voor maximaal 12 bakken (SLT/SNG) waarmee aan de vervoerscapaciteiten en –behoeften wordt voldaan.
↑ → Tricht, 15 april 2020. De Lingedijk, op deze plek komt de toegang van de onderdoorgang onder het spoor ter vervanging van de spoorwegovergang in de Lingedijk (ahob KM 25.1) Het pand Lingedijk 45 werd hiervoor gesloopt, zie foto’s hierboven.
Topografische kaart van Geldermalsen Aansluiting (Gdma), Tricht, station Geldermalsen met Linge en omgeving, situatie april 2020. De pijl staat ter hoogte van de spoorwegovergang in de Nieuwsteeg (ahob 24.7), deze ahob zal verdwijnen. Bron: Topo GPS via app.
↑ ↑ → → Tricht, 15 april 2020. De gelijkvloerse spoorwegovergang met ahob (KM 24.7) in de Nieuwsteeg, foto rechts onder met zicht op de spoorbaan richting Geldermalsen Aansluiting.
Geldermalsen Aansluiting (ligt bij KM 24.600 baanvak Utrecht – Geldermalsen, KM 45.900 baanvak Dordrecht - Geldermalsen), 15 april 2020. De Qbuzz-trein naar Dordrecht heeft een stukje Linker Spoor gereden vanaf spoor 4 in station Geldermalsen en buigt hier links af richting Beesd en verder. Met het derde spoor komt aan dit samenlooptraject (in het treinverkeer) een einde en krijgt de MerwedeLinge Lijn een eigen spoor.
↑ → ↓ Tricht. In april 2020 werd gewerkt aan de verbreding van de Lingebrug in Tricht. De bestaande tweesporige spoorbrug krijgt er een overspanning naast aan de westzijde ten behoeve van het derde spoor. Deze foto’s, gemaakt op 20 april 2020 vanaf de Lingedijk, laten het verhoogd bouwen zien van het brugdek boven het water van de Linge. Dit middelste brugdek zal nog verlaagd worden gelijk aan het brugdek over de nieuwe onderdoorgang dat in het weekend van 20-22 april 2019 al is ingeschoven. Daarna kan met de eigenlijke spoorbovenbouw begonnen worden: het aanbrengen van ballast, spoor en bovenleiding.
Trajectfoto’s Geldermalsen Aansluiting > Geldermalsen, 23 april 2020

Op onderstaande drie foto’s is (in tijdsvolgorde) te zien hoe trein IC 3533 Schiphol – Venlo (met 25 minuten opgelopen vertraging te Amsterdam Zuid) het traject tussen Geldermalsen Aansluiting en Geldermalsen berijdt. Na het passeren van sein 42 worden achtereen-volgens in de rijweg wissel 45 en daarna het overloopwissel 47A rechtdoor, de ahob 24.7 in de Nieuwsteeg en het overloopwissel 53B rechtdoor bereden tot aan de Lingebrug, waarna het emplacement Geldermalsen volgt. Op basis van de laatst bekende wegwijzertekening. Gezien in zuidelijke richting vanuit cabine 1 van treinstel 8721 op 23 april 2020 (oorspronkelijke doorkomsttijd Gdma 10:39 u.). Foto’s: Bas van Heezik.

Trajectfoto’s Geldermalsen > Geldermalsen Aansluiting, 23 april 2020

Op onderstaande vijf foto’s is (in tijdsvolgorde) te zien hoe trein IC 3540 Venlo - Schiphol het traject tussen Geldermalsen en Geldermalsen Aansluiting berijdt. Na het passeren van sein 76/spoor 2 worden achtereenvolgens in de rijweg wissel 65A (samenkomst van spoor 3) en 57 (samenkomst van spoor 1) bereden, dan de Lingebrug, daarna ahob 25.1 Lingedijk, overloopwissel 53A rechtdoor, het GJ-spoor, sein 52, de ahob 24.7 in de Nieuwsteeg en het overloopwissel 47B rechtdoor bereden. Op basis van de laatst bekende wegwijzertekening. Gezien in noordelijke richting vanuit cabine 2 van treinstel 8665 op 23 april 2020 (oorspronkelijke doorkomsttijd Gdm 12:21 u.). Foto’s: Bas van Heezik.


Trajectvideo railinfrastructuur Meteren Aansluiting (Mtna) - station Geldermalsen (Gdm, via spoor 2) - Geldermalsen Aansluiting (Gdma)

In deze video passeert trein IC 3540, op weg van Venlo naar Schiphol, het station Geldermalsen via het gebruikelijke doorrijdspoor 2. De video begint in het spoorknooppunt Meteren Aansluiting, kort vóór en ten zuiden van Geldermalsen. Opname vanuit treinstel 8665, cabine 2 op donderdag 23 april 2020. Op spoor 3 staat een Sprinter van Tiel naar Woerden de voorbijrijding af te wachten (volgens dienstregeling) en deze vertrekt om 12:23 uur naar Utrecht. De cabview is gemaakt om plm. 12:20 uur door Bas van Heezik.

Trajectvideo railinfrastructuur Geldermalsen Aansluiting (Gdma)- station Geldermalsen (Gdm, via spoor 6) - Meteren Aansluiting (Mtna)

In deze video passeert trein IC 3523, op weg van Schiphol naar Venlo het station Geldermalsen. De video begint bij Geldermalsen Aansluiting, kort vóór en ten noorden van Geldermalsen. Opname vanuit treinstel 8653, cabine 2 op zondag 26 april 2020. De trein rijdt in station Geldermalsen over afwijkend spoor 6 om een wachtende goederentrein op spoor 5 in te halen die de Betuweroute op moet bij Meteren. Wegens uitgelopen werkzaamheden op de Betuweroute stond de goederentrein hier even te wachten. Op spoor 4 staat een trein van de MerwedeLinge Lijn. De cabview is gemaakt in de vroege ochtend om plm. 08:10 uur door Bas van Heezik.

Hoofddorp Opstelterrein, 26 april 2020. Making off . Ten behoeve van het maken van een trajectvideo bij Geldermalsen met een dashcam werd van treinstel 8653 (cabine 2) de frontruit extra gewassen bij Aanvang Dienst. Het strak in de lak blinkende VIRM-stel reed vanaf Schiphol naar Venlo als trein 3523. Foto: Bas van Heezik. Meer over dit treintype, klik hier.

Update april 2020

Werkzaamheden in mei 2020

↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. De werkzaamheden aan het project Spoor Omgeving Geldermalsen (SOG) gingen in mei 2020 onverminderd door, ondanks de beperkingen door de Corona-crisis. Uiteraard zijn de opgelegde maatregelen ook in de spoorbouwsector genomen, maar deze beïnvloeden de planning niet. De westelijke toerit van de onderdoorgang Lingedijk in Tricht ter vervanging van de naastgelegen ahob KM 25.1 naderen in ruwbouw hun voltooiing, evenals de spoorbrug over de Linge ten behoeve van het 3e spoor voor de Merwede Linge Lijn. In juli (zie schema’s en tijdvakken hierboven) volgt een langdurige buitendienststelling in fases met afwisselend geen en beperkt treinverkeer en gewijzigd spoorgebruik gedurende 6 weken (vanaf 4 juli).
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. De westelijke toerit van de onderdoorgang Lingedijk in Tricht ter vervanging van de naastgelegen ahob KM 25.1.
↑ ↑ Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. Lingedijk met spoorwegovergang.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. Lingedijk met spoorwegovergang.
↑ ↓ Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. Spoorbrug over de Linge ten behoeve van het 3e spoor voor de Merwede Linge Lijn.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. Spoorbrug over de Linge ten behoeve van het 3e spoor voor de Merwede Linge Lijn.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. Spoorbrug over de Linge ten behoeve van het 3e spoor voor de Merwede Linge Lijn. Foto rechts: De oostelijke toerit van de onderdoorgang Lingedijk in Tricht ter vervanging van de naastgelegen ahob KM 25.1.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 18 mei 2020. De oostelijke toerit van de onderdoorgang Lingedijk in Tricht ter vervanging van de naastgelegen ahob KM 25.1.
↑ → Geldermalsen, 26 mei 2020. Per 25 mei 2020 werd het deel van de rijwielstalling, dat tegen het spoortalud langs spoor 1 lag gesloten en ontmanteld. Hierdoor is ruimte ontstaan om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van een nieuw zijperron. Het verleggen van kabels is een met veel mankracht gepaard gaand werk dat zorgvuldig gedaan moet worden om geen storingen te veroorzaken. Vervolgens worden tubexpalen ingedraaid. Dit zijn trillingsvrije, grondverdringende betonpalen met permanente stalen buis, die schroevend op diepte gebracht worden. Gewerkt werd met kranen op lorries vanaf het buiten dienst gestelde spoor 1.
↑ → Geldermalsen/Tricht, 26 mei 2020. De westelijke (links) en oostelijke (rechts) toeritten van de onderdoorgang Lingedijk in Tricht ter vervanging van de naastgelegen ahob KM 25.1 zijn bijna bouwkundig gereed. De planning is dat de onderdoorgang voor het verkeer op 3 juli 2020, bij de start van de grote buitendiensstelling in gebruik komt, wanneer gelijktijdig de gelijkvloerse ahob buiten dienst gaat. Voor voertuigen krijgt de onderdoorgang een vrije hoogte van 3.3 meter en dit zal aan weerszijden met een verkeersborden en een hoogtepaalaanduiding aangegeven worden. Fietsers en voetgangers krijgen een afgeschermde doorgang die iets hoger ligt dan de rijbaan. Voertuigen die hoger zijn maken in de toekomst gebruik de nieuwe onderdoorgang in de Randweg. Meer informatie is te vinden op de website van De Lingense Alliantie, kijk hier.
↓ Situatie definitief ontwerp onderdoorgang Lingedijk in de spoorlijn Utrecht - Geldermalsen bij Tricht (laatste revisie van 23 maart 2020).
Vervanging ahob KM 25.1. Bron: De Lingense Alliantie.
Situatie tijdelijk ontwerp onderdoorgang Lingedijk in de spoorlijn Utrecht - Geldermalsen bij Tricht (uitgave 1 mei 2020).
Vervanging ahob KM 25.1. Bron: De Lingense Alliantie.
↑ ↑ Tricht, mei 2020. Bouwkundige tekening van de onderdoorgang in de Lingedijk. De eerste tekening is het oorspronkelijke definitieve ontwerp (laatste revisie van 23 maart 2020). Daaronder een nieuw tijdelijk ontwerp (van 1 mei 2020). De oostelijke toerit kan nog niet gemaakt worden volgens het oorspronkelijke ontwerp vanwege nog niet afgeronde grondtransacties. In het tijdelijke ontwerp is te zien dat de oostelijke toerit korter is geworden en aansluit op de huidige Lingedijk ter plaatse van de inrit van het voormalige woning Lingedijk 45. In de eindsituatie is de aansluiting verder richting de Restaurant/Bistro De Lachende Gans geprojecteerd. Door de helling korter te maken, wordt voorkomen dat er gebouwd wordt op grond dat nog niet overgedragen is; gevolg hiervan is dat het talud (de helling) van de weg en fietspad tijdelijk steiler aangelegd moet worden. Uiteraard blijft de helling binnen de wettelijke normen en zijn de hellingsgraden met de gemeente West Betuwe afgestemd. Omdat de ahob in de Lingedijk op 3 juli definitief buiten gebruik gaat, was een tijdelijke aanpassing noodzakelijk. De westelijke toerit wordt gebouwd volgens het oorspronkelijke plan. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd. Meer informatie hierover, legenda, details, profielen en aansluitmomenten op de website van De Lingense Alliantie, kijk hier.