[0] [1] [2] [2A] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Luchtfotografie (vervolg)

Your Captain Luchtfotografie

De luchtfoto’s op deze pagina zijn van:

Your Captain Luchtfotografie is een bedrijf, gevestigd in Utrecht, dat zich toelegt op luchtfotografie voor diverse opdrachtgevers en het werkt met de modernste professionele apparatuur. Diverse bedrijven laten zich vanuit de lucht zien. Regelmatig worden opnamen gemaakt van railinfrastructuurprojecten. Spoorlijnen, stationsgebouwen, bruggen e.d. kunnen in hun samenhang vanuit de lucht goed bekeken worden. De foto-expositie van deze luchtfotograaf op zijn website geeft een indrukwekkend beeld hoe ons land er vanuit de lucht uitziet.

De luchtfoto’s zijn door Your Captain Luchtfotografie ter beschikking gesteld voor deze website. Met name de railinfrastructuur biedt een fraaie aanblik vanuit de lucht.

Onverminderd wat daaromtrent reeds van toepassing is verklaard in mijn disclaimer- en copyrightregels, is overname in welke vorm ook van luchtfoto's op deze en andere pagina's van mijn website ten behoeve van en plaatsing op andere websites, in gedrukte publicaties en in andere media niet toegestaan. De luchtfoto's blijven het exclusieve eigendom van de fotograaf of bedrijf en waarover tarieven verschuldigd zijn en toestemming vooraf verlangd wordt. Misbruik wordt aan de fotograaf of het bedrijf gemeld.

Inhoudsopgave (van deze pagina).

Op deze vervolgpagina zijn de luchtfoto's weer alfabetisch lexicografisch gepresenteerd naar titel en locatie.
Hieronder de foto’s tot nu toe; tussen haakjes het aantal foto's per titel of datum.

Delft, stationsgebied, project Spoorzone - 1 augustus 2011 (2)
Utrecht, Randstadspoor Utrecht en omgeving: traject Utrecht Centraal - Lunetten - Houten - 2 september 2011 (13)

Utrecht, Randstadspoor Utrecht: Centraal Station/stationsgebied - 16 januari 2012 (1), 4 februari 2012 (1) en 21 april 2013 (12)
Utrecht, Randstadspoor Utrecht: onderdoorgang Fortweg - 15 januari 2012 (1)
Zwolle, nieuwe Hanzeboog in dienst en sloop oude spoorbrug over de IJssel – 16 september 2011 (9)


Delft, stationsgebied, project Spoorzone - 1 augustus 2011
Foto's: Your Captain Luchtfotografie; 1 augustus 2011.

De Spoorzone Delft is een stedenbouwkundig project in Delft. De directe aanleiding tot het project is de vervanging van het Delftse spoorwegviaduct door een 2300 meter lange spoortunnel. De Spoorzone gaat verder plaats bieden aan een spoorwegstation annex stadskantoor, bijna 1500 woningen, enkele kantoren en een stadspark. De voltooiing van het complete project staat gepland voor 2020.

De voorgeschiedenis van de spoorlijn door Delft (onderdeel van de Oude Lijn) dateert van 1847. Hij neemt grofweg de plaats in van de westelijke stadsmuren, die in de 19e eeuw werden geslecht. Vanaf 1878 breidde de stad zich ten westen van de spoorlijn uit, zodat het spoor voortaan de stad doorsneed. Dit probleem werd aangepakt in 1965, met de voltooiing van het Komplan van Van Embden en Froger. Onderdeel van dit plan was de destijds in de Nederlandse stedenbouw populaire scheiding van verkeersstromen: de trein kwam op een ongelijkvloers tracé - het spoorviaduct - te rijden en de plek van de voormalige stadsgracht werd voortaan ingenomen door een imposante asfaltweg, de Phoenixstraat. De nadelen van deze oplossing werden in de loop der jaren steeds sterker gevoeld: het viaduct zorgde voor geluidsoverlast en de door geparkeerde auto's ingenomen ruimte onder het viaduct gold samen met de Phoenixstraat als een onaantrekkelijke barrière. Om esthetische redenen kwamen de Nederlandse stedenbouwers in de loop der jaren sowieso terug van het dempen van historische grachten ten behoeve van autowegen.

De gemeente Delft begon zich in te spannen voor de komst van een spoortunnel en werd extra hoopvol toen buurgemeente Rijswijk in 1996 zo'n faciliteit kreeg. De financiering van het project leek rond toen de Tweede Kamer in 1998 een deel van het geplande budget voor de omstreden A4 Delft-Schiedam naar de spoortunnel verschoof. Met het aantreden van de kabinetten Balkenende werden deze spoorplannen echter weer gewijzigd ten gunste van snelwegplannen. Uiteindelijk kwam onder CDA-minister Karla Peijs financiering voor zowel de spoortunnel als de A4 rond.

Op 5 oktober 2005 gaf de minister op het stadhuis van Delft het officiële startsein voor het project Spoorzone: "Het tijdperk waarin het spoor als de Delftse variant op de Berlijnse muur de binnenstad op een rigoureuze manier in tweeën hakte, komt ten einde. In mijn visie is de eeuw van de binnenstad aangebroken. Als het aan mij ligt, opent Delft dan ook een lange rij met stedelijke metamorfoses." zo sprak zij uit. In de zomer van 2009 startte men aan de sloop van diverse panden en gebouwen.

In 1999 presenteerde de Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets een stedenbouwkundig plan voor de Spoorzone. Het masterplan Spoorzone werd in oktober 2003 vastgesteld op basis van dit plan.
In de toekomstige situatie komt er een spoortunnel ten oosten van het huidige spoor, waardoor het huidige talud en viaduct van het spoor kunnen verdwijnen, en een belangrijke barrière in Delft opgeheven. Het gebied rondom het huidige station en ten zuiden van de Westlandseweg zal worden herontwikkeld, resulterend in een OV-knooppunt met ongeveer 1500 woningen en 54.000 m² brutovloeroppervlak aan kantoren waarvan de helft bedoeld voor het nieuwe stadskantoor. De bouwhoogte van de nieuwe bebouwing in de planzone zal 3 tot 5 bouwlagen bedragen. Op een paar locaties worden 7 bouwlagen toegestaan.

Het totale gebied is in te delen in 3 deelzones; het noordelijk deel, het middengebied en het zuidelijke deel.

Het noordelijke deel:
Vanaf 't Haantje (Rijswijk) verdwijnt de spoorlijn geleidelijk ondergronds. Molen De Roos, de mulderswoning en de waltoren zullen behouden blijven. Naast de tunnel wordt een ondergrondse, dubbellaagse parkeergarage met 450 parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van centrumbezoekers, de bewoners van de Olofsbuurt en Hof van Delft. Deze parkeergelegenheid vervangt de parkeerruimte die nu onder het spoorviaduct is gelegen. Het Bacinol-gebouw is eind 2009 gesloopt voor de tunnelbouw; na deze bouw kan op deze locatie een nieuw kantoorgebouw worden gebouwd.

Midden- en zuidelijk deel:
In het middendeel van de Spoorzone loopt de tunnel ten oosten van het huidige spoor, langs de voorzijde van het huidige stationsgebouw. Rondom het station zijn eind 2009 alle omliggende gebouwen gesloopt. Het stationsgebouw blijft behouden. In het zuidelijk deel ligt de tunnel op de grens van het plangebied. Boven op de spoortunnel wordt een langgerekt park aangelegd. De Coenderstraat (gelegen aan de westzijde van het huidige station) wordt verbreed tot wijkontsluitingsweg met bomenrijen en aan weerszijden bebouwing, en wordt doorgetrokken tot de Westlandseweg. Het doorgaande verkeer van de Westvest zal verdwijnen en is alleen nog bedoeld voor bestemmingsverkeer en openbaar vervoer. De Irenetunnel, de huidige tunnel onder het spoor ten zuiden van het huidige station, verliest haar functie; de Westlandseweg wordt op gelijk niveau gebracht.

Voor het ontwerp van het nieuwe NS-station/stadskantoor werden begin 2006 vier architectenbureaus uitgenodigd om een schetsontwerp te maken:

 • Dirk Jan Postel / Kraaijvanger.Urbis uit Rotterdam
 • Mecanoo Architecten uit Delft
 • Rudy Uytenhaak Architectenbureau uit Amsterdam
 • Soeters Van Eldonk Ponec uit Amsterdam.

Een procedure waarin zowel een selectiecommissie als een panel van inwoners van Delft het beste schetsontwerp mochten kiezen, leverde twee winnaars op: Uytenhaak en Soeters. B&W van Delft besloten beide bureaus te verzoeken hun plan verder uit te werken om op basis daarvan een definitieve winnaar te bepalen. Drie van de deelnemende bureaus spanden daarop een kort geding aan tegen de gemeente Delft, om uiteenlopende redenen. De gemeente trok vervolgens het voornemen tot gunning in en kondigde aan de vier ontwerpen te gaan herbeoordelen. Soeters maakte hiertegen bezwaar. In een kort geding betoogde hij dat hij en Uytenhaak helemaal niet gelijk waren geëindigd maar dat hij, zij het met een miniem verschil, de selectieprocedure had gewonnen. De rechter wees de eis van Soeters af en de gemeente Delft kon de vier ontwerpen opnieuw beoordelen. Nadat ook de herbeoordeling geen winnaar opleverde, startte de gemeente in april 2007 een vervolgprocedure: alle vier architecten kregen de gelegenheid hun ontwerpen te 'vervolmaken'. In juli 2007 ging de ontwerpopdracht definitief naar Mecanoo Architecten.

In verband met het stadskantoor deed burgemeester Bas Verkerk in februari 2007 bij de politie aangifte van het lekken van vertrouwelijke gegevens. De in een besloten vergadering gedane mededeling dat de investeringskosten van het nieuwe stadskantoor ongeveer 90 miljoen euro zouden bedragen was namelijk bekend geworden via de AD Haagsche Courant.

Bronnen en websites:

 • De tekst van dit artikel is overgenomen uit de vrije encyclopedie Wikipedia. Klik hier voor meer informatie, foto's, updates en relevante weblinks.
 • ProRail, bezoek ook de website van ProRail, klik hier.
 • Spoorzone Delft, klik hier.

Utrecht, Randstadspoor Utrecht en omgeving: traject Utrecht Centraal - Lunetten - Houten - 2 september 2011

In het thema Randstadspoor Utrecht en omgeving op deze website worden de werkzaamheden beschreven op het spoortraject tussen Utrecht Centraal en Houten in het kader van de spoorverdubbeling. Ook uit de lucht is dit project goed te volgen, met name de inpassing in het landschap. Dezelfde reis van Houten naar Utrecht is hieronder nogmaals weergegeven, maar nu vanuit het vliegtuig. Achtereenvolgens worden de volgende locaties gepasseerd (tussen haakjes het aantal foto's per locatie):

 • Station Houten Castellum (2)
 • Station Houten
 • Utrecht onderdoorgang Fortweg ter vervanging van de gelijknamige gelijkvloerse overweg (4)
 • Utrecht kruising met de snelweg A27 knooppunt Lunetten - knooppunt Rijnsweerd, verdubbeling viaduct (1)
 • Station Utrecht Lunetten (1)
 • Utrecht voormalig emplacement Lunetten met kruising/viaduct Waterlinieweg, reconstructie sporenlayout en bouw dive-under (1-sporige onderdoorgang), (3)
 • Station Utrecht Vaartsche Rijn - Bleekstraat en omgeving (2)
Station Houten Castellum.

Station Houten Castellum.

Utrecht onderdoorgang Fortweg ter vervanging van de gelijknamige gelijkvloerse overweg.

Utrecht onderdoorgang Fortweg ter vervanging van de gelijknamige gelijkvloerse overweg.

Utrecht onderdoorgang Fortweg ter vervanging van de gelijknamige gelijkvloerse overweg.

Utrecht onderdoorgang Fortweg ter vervanging van de gelijknamige gelijkvloerse overweg.

Utrecht kruising met de snelweg A27 knooppunt Lunetten - knooppunt Rijnsweerd, verdubbeling viaduct. In de middenberm worden voorbereidingen gemaakt voor de bouw van nieuwe pijlers.

Station Utrecht Lunetten.

Utrecht voormalig emplacement Lunetten met kruising/viaduct Waterlinieweg, reconstructie sporenlayout en bouw dive-under.

Utrecht voormalig emplacement Lunetten met kruising/viaduct Waterlinieweg, reconstructie sporenlayout en bouw dive-under, gezien naar het noorden (richting Utrecht CS). Van onderen naar boven op de foto de spoorlijn uit 's Hertogenbosch/Houten, rechts de spoorlijn uit Arnhem/Bunnik.

Utrecht voormalig emplacement Lunetten met in het midden kruising/viaduct in de Waterlinieweg, reconstructie sporenlayout en bouw dive-under,.gezien naar het zuiden. Van onderen naar boven op de foto de spoorlijn uit Utrecht CS naar Houten/ 's Hertogenbosch, rechts afbuigend, links de spoorlijn naar Bunnik/Arnhem, links afbuigend naar het oosten. Links onder de aftakking naar de Maliebaan en van onder naar boven op de foto de baanverbreding ten behoeve van de spoorverdubbeling richting Houten.

Station Utrecht Vaartsche Rijn - Bleekstraat en omgeving.

Vanuit ongeveer dezelfde vliegtuigpositie als de vorige luchtfoto is de blik nu in zuidelijke richting. Van onder naar boven is te zien: de samenvoeging van de sporen van het emplacement Utrecht Centraal (de voormalige aansluiting Utrecht Veemarkt), de bouwplaats van het nieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn, de baanverbreding naar Lunetten, reconstructie voormalig emplacement Lunetten, het viaduct in de Waterlinieweg, de spoorlijnen naar Arnhem (in oostelijke richting) en 's Hertogenbosch (in zuidelijke richting).

Alle bovenstaande 13 luchtfoto's zijn gemaakt door Your Captain Luchtfotografie op 2 september 2011.
Meer luchtfoto's in het speciale thema Extra/Fotografie/Luchtfotografie op deze website, klik hier.


Utrecht, Randstadspoor Utrecht: Centraal Station/stationsgebied:

 • 16 januari 2012: 1 foto
 • 4 februari 2012: 1 foto
 • 21 april 2013: 12 foto's
Utrecht CS, 16 januari 2012. Bouwactiviteiten in het kader van Randstadspoor. Links het stads- en streekbusstation en de Katreinetoren. Rechts o.a. het Jaarbeursgebouw. De stationshal wordt uitgebreid. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht CS, 4 februari 2012. Door strenge vorst en sneeuw in de eerste helft van februari lagen enkele bouwactiviteiten stil of stonden op een laag pitje. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het westen. In het midden het in aanbouw zijnde stadskantoor, daarachter de perrons van Utrecht Centraal, rechts het Jaarbeursgebouw en de stationshal en de Katreinetoren. Bovenaan het winkel- en kantorencomplex van Hoog Catharijne. Het witte gebouw links is de procesleidingspost van ProRail voor de trein- en verkeersleiding. Deze post beheert de spoorlijnen in en rondom Utrecht. ProRail bouwt op dit moment een nieuwe verkeersleidingspost in de Cartesiusdriehoek in Utrecht. De spoorbeheerder verhuist eind 2014 naar deze locatie om het aantal treinverstoringen in en rondom het Centraal Station van Utrecht te verkleinen. De huidige verkeersleidingspost, het witte gebouw achter de Van Sijpesteijnkade, zit in het zogeheten ontruimingsgebied van het station. Als er bijvoorbeeld een verdacht pakketje wordt gevonden op Utrecht CS, dan moet ook de verkeersleidingspost worden ontruimd. Dat is op de nieuwe locatie niet meer het geval. In de nieuwe verkeersleidingspost wordt de mens en techniek van elkaar gescheiden. Calamiteiten hebben vaak een technische oorzaak. Straks kan een onderdeel worden vervangen, terwijl de medewerkers van ProRail elders in het gebouw gewoon door kunnen werken. Ook worden alle voorzieningen in het nieuwe gebouw zoals stroom, computers en software dubbel uitgevoerd. Deze maatregelen moeten de post minder gevoelig voor calamiteiten maken. Aanleiding voor de bouw van de nieuwe locatie is onder meer de brand die eind 2010 in de verkeersleidingspost ontstond. Toen moest de gehele post ontruimd worden en werd het treinverkeer rondom Utrecht CS ernstig verstoord. De bouw van de nieuwe verkeersleidingspost kost 30 miljoen euro. Daarnaast wordt er nog 9 miljoen euro vrijgemaakt om de technologie uit de oude post onder te brengen in een datacenter en een goede ruimte te bouwen voor de glasvezelkabels. Die blijven achter in de oude verkeersleidingspost. ProRail heeft in totaal 13 verkeersleidingsposten verspreid over Nederland. De Cartesiusdriehoek ligt centraal in de stad Utrecht, maar is door spoorlijnen afgesneden van de omgeving. Het gebouw op de voorgrond is het Cranenborghgebouw dat zal worden gesloopt, het moet wijken voor een moderner kantorencomplex. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het zuiden. Op de voorgrond links het Jaarbeursgebouw, rechts de stationshal. In het midden het nieuwe stadskantoor in aanbouw. Links het Jaarbeursplein met daarachter het Westplein met trambaan van de Sneltram Utrecht - Nieuwegein (SUN) die via de Leidseveertunnel onder de sporen doorloopt. Vanwege de werkzaamheden aan de centrumzijde kreeg de SUN in april 2013 een tijdelijke eind-/beginhalte op het Jaarbeursplein. Rechts de sporenbundel van het noordelijk emplacement. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het oosten. Perrons met sporen, de Katreinetoren, stationshal, Jaarbeursgebouw en het nieuwe stadskantoor in aanbouw. Vanwege de werkzaamheden aan de centrumzijde werd een tijdelijk busstation ingericht aan de Jaarbeurszijde. Op spoor 19 staat een SLT-treinstel van de dienst op Tiel/Breda, op spoor 18 een dubbeldekker VIRM. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het oosten. Stadskantoor, stationshal en Jaarbeursgebouw. Rechts boven de nieuwe, tijdelijke begin-/eindhalte van de SUN. die zijn weg vervolgt over de Graadt van Roggenweg. De Jaarbeurs en het tentoonstellingscomplex liggen aan de Croeselaan. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het westen. De "knoop van Utrecht": een complexe wegenstructuur. Links de Leidseweg langs het water, midden de kruising van Jaarbeursplein, Westplein, Croeselaan en Graadt van Roggenweg en de nieuwe, tijdelijke begin-/eindhalte van de SUN. die zijn weg vervolgt over de Graadt van Roggenweg. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het westen. In het midden het in aanbouw zijnde stadskantoor, daarachter de perrons van Utrecht Centraal, rechts het Jaarbeursgebouw en de stationshal en de Katreinetoren. Bovenaan het winkel- en kantorencomplex van Hoog Catharijne. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het zuiden. Op de voorgrond de Katreinetoren en de stationshal. Bovenaan de foto het gebouwencomplex Smakkelaarsburcht, genoemd naar het voormalige Smakkelaarsveld. In het midden de uitbreiding van de voormalige buurtsporen 1 t/m 4. De traverse op de voorgrond verbindt het station met het kantoren- en winkelcomplex Hoog Catharijne rechts onder in beeld. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het zuiden. De voormalige Catharijnesingel, later de autoweg Catharijnebaan en Rijnkade is een grote bouwput. Bedoeling is, dat het water hier weer terugkeert. Het gebouw in het midden is het nieuwe muziekpaleis, daarachter de Vredenburgpassage. Op de voorgrond de voetgangerstraverse in winkelcentrum Hoog Catharijne. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het oosten. Op de achtergrpond het centraal station. Middengebied is Hoog Catharijne Op de voorgrond de binnenstad o.a. de Oude Gracht. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het noorden. In het midden Vredenburgkwartier, met links de Lange Viestraat. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het westen. In het midden het in aanbouw zijnde stadskantoor, daarachter de perrons van Utrecht Centraal, rechts met oranje zonneschermen het Beatrix-jaarbeursgebouw en de stationshal en de Katreinetoren. Bovenaan het winkel- en kantorencomplex van Hoog Catharijne. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.

Utrecht Stationsgebied, 21 april 2013, gezien vanuit het zuiden. In het midden Beatrix-jaarbeursgebouw langs de Croeselaan. Rechts het station met het nieuwe stadskantoor. Links het tentoonstellingscomplex van de Jaarbeurs. Bovenaan de spoorlijnen naar Gouda/Rotterdam/Den Haag, Amsterdam/Schiphol en Amersfoort/Zwolle en de inmiddels afgebroken werkplaats van NS (Utrecht Dieselloods). Links boven de wijk Lombok en de Vleutenseweg. Rechts boven de wijk Pijlsweerd. De bedoeling van het plan om van Utrecht een "doorstroomstation" te maken is zoveel mogelijk doorgaande treinroutes te creëren waarbij - voor sprinters en stoptreinen - in de periferie in vrijwel alle richtingen keersporen gemaakt zijn, zoals in Woerden Molenvliet, Breukelen, Amersfoort Vathorst en Geldermalsen/Tiel. Voor doorgaande Intercityverbindingen wil men zoveel mogelijk eenvoudige en eenduidige routes door het station maken, treinserie gebonden. Dit betekent een vereenvoudiging van het emplacement: een hoop wissels en wisselverbindingen zullen gesaneerd worden. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart in juni 2013. Zie het uitgebreidere thema "Utrecht Randstadspoor" op deze site, klik hier. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie.


Utrecht, Randstadspoor Utrecht: onderdoorgang Fortweg - 15 januari 2012

De nieuwe spooronderdoorgang in de Fortweg ligt tussen Utrecht (Lunetten) en Houten en is een belangrijke fietsroute tussen beide kernen. De gelijkvloerse spoorwegkruising was niet meer te handhaven bij de spoorverdubbeling en is nu een tunnel geworden, die op donderdag 22 december 2011 in gebruik is genomen. Het wegenstelsel ter plaatse is daarop opnieuw ingericht. Het zandpakket voor de twee nieuwe sporen ligt op zijn plaats en het grindballastbed (hier in grijze kleur) is klaar tot aan beide weerszijden van de tunnel. De naam Fortweg is ontleend aan de forten rond Utrecht, in dit geval op de Houtense Vlakte bij de vier Lunetten ten zuiden van de stad, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wikipedia schrijft een artikel daarover, klik hier. De spoorlijnen Utrecht - 's Hertogenbosch en Utrecht - Arnhem "persen" zich bij de aanleg (Utrecht SS – Waardenburg 1 november 1868 en Utrecht CS – Driebergen-Zeist: 17 juni 1844) als het ware tussen twee forten door, wat nog altijd aan het tracéverloop bij Lunetten te herkennen is. Zie de luchtfoto van Lunetten van 2 september 2011 hierboven. Momenteel wordt de sporenlay-out ten zuiden van Utrecht volledig nieuw ingericht in het kader van Randstadspoor: spoorverdubbelingen en nieuwe stations. Luchtfoto: Your Captain Luchtfotografie, 15 januari 2012.


Bronnen en websites:


Zwolle, nieuwe Hanzeboog in dienst en sloop oude spoorbrug over de IJssel – 16 september 2011

De nieuwe spoorbrug over de IJssel bij Zwolle heeft de naam Hanzeboog gekregen. Tijdens een feestelijke ceremonie op 11 mei 2011 is de naam van de brug vanaf een boot onthuld. De naam is voortgekomen uit de tientallen suggesties die lezers van regionale krant de Stentor indienden.

Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail zei hierover: "Het is echt een mooie brug. De naam verwijst ook duidelijk naar de Hanzelijn. Het nieuwe spoor tussen Zwolle en Lelystad dat de verbinding tussen de Randstad en het Noorden verbetert. De naam is bovendien gekozen omdat de brug de vorm van een boog heeft. Daarnaast is de naam nog niet eerder gebruikt in spoorbruggen en was er duidelijk behoefte aan bij alle partijen om een unieke naam te geven.”

Voor de naamgeving van de bruggen van ProRail bestaat geen vaste procedure. Aangezien de markante brug een belangrijke plek inneemt in de Hanzelijn en van groot belang wordt geacht door de omgeving, is daar ditmaal wel een naamgevingstraject voor gestart. Ruim 270 lezers van regionale krant de Stentor dienden suggesties in, waaruit de gemeenten Hattem en Zwolle een lijst van 40 namen samen stelden. Samen met ProRail en ontwerper Quist Wintersmans Architecten is daarna de definitieve naam gekozen (Bron: ProRail, nieuwsbericht van 11 mei 2011).

Het lange Paasweekeinde van zaterdag 23 april tot en met maandag 25 april 2011 werd in een grote, driedaagse buitendienststelling het eerste spoor aangesloten. Op dinsdag 26 april 2011 werd het treinverkeer uit de richting Amersfoort naar Zwolle voor het eerst over de nieuwe brug geleid. De eerste trein vertrok om 6.13 uur uit Amersfoort en reed rond zeven uur over de brug. Gadegeslagen door publiek en toegewuifd door spoorwerkers, die er nog de hele nacht aan gewerkt hadden, reed de trein station Zwolle binnen. Machinisten en treinreizigers kregen vanaf dat moment een spectaculair uitzicht over de IJsseldelta bij Hattem en Zwolle. De nieuwe spoorbrug van de Hanzelijn ligt hoger dan de oude IJsselbrug. De brug is onderdeel van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle, die de naam Hanzespoorlijn draagt. Vlak voor de brug komt deze spoorlijn samen met de bestaande Veluwelijn die uit Amersfoort komt en via Harderwijk naar Zwolle loopt. Met deze in gebruik name van deze brug kwam de nieuwe Hanzelijn weer een stap dichterbij.

Tot na de Pinksteren bleef de oude brug nog in gebruik voor het spoor van Zwolle naar Amersfoort en konden treinreizigers vanuit de trein nog een tijdje genieten van de oude brug.

In het lange Pinksterweekeinde van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juni 2011 werd in een grote buitendienststelling ook het andere spoor omgebouwd en vanaf dinsdag 14 juni 2011 werd ook van Zwolle naar Amersfoort over de nieuwe brug gereden en kwam ook de toeleidende infra met seingeving volledig in bedrijf. Deze werkzaamheden hadden de nodige grondverplaatsingen tot gevolg. Kort voor de nieuwe brug komen de Hanzelijnsporen (middelste twee sporen) samen met de sporen van de Veluwelijn (buitenste sporen). De treinen van de Hanzelijn (Lelystad – Dronten – Zwolle) zullen op 12 december 2012 (de ingangsdatum van de nieuwe jaardienstregeling van het spoorboekje) eveneens over de brug gaan rijden. Vanaf dat moment krijgen de reizigers een betere verbinding tussen de Randstad (o.a. Amsterdam en Schiphol) en het noorden van het land en zal een volledig nieuwe dienstregelingstructuur ingevoerd worden met nieuwe Intercity- en stoptreinverbindingen. Dat biedt mogelijkheden voor onder andere bedrijven en forensen. Een nieuwe brug over de IJssel was nodig om treinverkeer in de toekomst via de Hanzelijn mogelijk te maken en het scheepvaartverkeer vrije doorgang te geven (Bron: ProRail, nieuwsbericht van 8 juni 2011).

Voor die tijd dient nog wel het een en ander te gebeuren. Zo is bijvoorbeeld de aansluiting Hattemerbroek nog niet helemaal gereed. Verder zal veel tijd gemoeid gaan met het proefbedrijf, installatie van en controle op de goede werking van de tunneltechnische installaties van de Drontermeertunnel, instructies aan treindienstleiders, het wegleren van machinisten en nog enkele zaken. Dit infraproject zal ruim binnen de oorspronkelijke planning op tijd klaar zijn. De nieuwe brug heeft een lengte van 1 kilometer en rust op 18 betonnen pijlers waardoor het water bij hoge waterstand meer ruimte heeft.

Op vrijdag 30 september 2011 is het vernieuwde station Lelystad geopend. Voor de aansluiting op de Hanzelijn is station Lelystad verdubbeld en het aantal sporen uitgebreid van twee naar vier. In de toekomst gaan ruim 14.000 reizigers gebruik maken van het station. Station Lelystad is het eerste station dat klaar is voor de Hanzelijn. Het bestaande station is in de jaren tachtig ontworpen door architect Peter Kilsdonk en constructief ontwerper László Vákár in de voor die tijd specifieke spoorwegarchitectuur met veel zichtbare constructies. Voor Lelystad was het station een van de eerste prominente gebouwen. Voor ProRail en architect Van de Lune was dit aanleiding om station Lelystad als een jong monument te behandelen. ‘De uitbreiding is in de stijl van het bestaande station doorgezet, compleet met zijn specifieke kleurstelling en detaillering,’ aldus Van de Lune. Het meest opvallende onderdeel van het station is het gigantische ruimtevakwerk van het dak. Duizenden kleurige bollen en staven houden het enorme dak van 150 meter lengte en 40 meter breedte op zijn plaats. Van de Lune: “Deze constructie rust slechts op enkele punten, zoals de twee gevels en vier kolommen in de vorm van een vlinderstrik. Het luchtige karakter van de kap wordt nog eens benadrukt door de transparante gevels van het station”. De stationshal op de begane grond is richting westzijde vergroot en heeft een identieke luifel als aan de oostzijde gekregen. Aan weerszijden van deze nieuwe entree zijn grote rijwielstallingen met in totaal 1300 plaatsen gerealiseerd. (Bron; ProRail, nieuwsbericht van 3 oktober 2011).

Op dinsdag 13 september 2011 werd een begin gemaakt met de daadwerkelijke sloop van de oude IJsselbrug bij Zwolle. Hoogtepunt was het uitvaren van de boogoverspanning (beide bogen in één keer). Op de website Spoorforum wordt een uitgebreid (foto)verslag gedaan van deze spectaculaire klus.

Luchtfotografiebedrijf Your Captain kreeg de opdracht de hele situatie nog eens vanuit de lucht vast te leggen. Onderstaande 9 foto’s werden gemaakt op de zonnige nazomerdag vrijdag 16 september 2011 en de foto’s werden voor deze website beschikbaar gesteld.
(archiefnummers van de foto's in dezelfde volgorde: 1108641, 1108643, 1108647, 1108648, 1108650, 1108651, 1108652, 1108653 en 1108654)

Op pagina [2] staan ook foto's van de Hanzeboog van een eerdere datum, t.w. 23 juni 2010, klik hier.

Voor de oude IJsselbrug werd een afscheidsrede geschreven. Klik hier.


Bronnen en websites: